Stichting de Nieuwe Berchplaets

Sportstraat 3
5351 BZ Berghem
RSIN: 818 667 813
Kamer van koophandel: 17213925
Telefoon: 0412-404688
Website: www.deberchplaets.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Peter van Eekelen
Secretaris: Henk de Bruijn
Penningmeester: Bert van Deurzen

Bestuurslid: Erik Spenrath
Bestuurslid: Ellen Beenhakker
Bestuurslid: Petra Manders

 

Beleidsplan

Stichting de Nieuwe Berchplaets (de Stichting) beheert in het centrum van Berghem (circa 10.000 inwoners) een gemeenschapshuis met de naam De Berchplaets. Het pand is gebouwd 2012/2013 en is door de gemeente Oss aan de Stichting overgedragen met als opdracht het pand te gebruiken voor het algemeen belang van en voor de inwoners van Berghem, dat nu deel uitmaakt van de Gemeente Oss.

Doelstellingen van de Stichting zijn:

 • signaleren van behoeften op sociaal-cultureel gebied en daarop stimulerend en ondersteunend reageren van informatieve bijeenkomsten van en voor de Berghse gemeenschap (denk aan gemeentelijke plannen, Dorpsraad en drugvoorlichting;
 • het bieden van huisvesting aan alle verenigingen en stichtingen die in Berghem actief zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief, sport of cultureel gebied
 • Activiteiten die gericht zijn op kinderen in de leeftijd van de basisschool;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • en afgeleid hiervan het in goede staat houden van het pand als ontmoetingsplaats voor de inwoners  van Berghem .

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • het zelf organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten:
  • op sociaal-cultureel gebied;
  • die bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat van Berghem en haar directe omgeving;
 • de oprichting en behoud van verenigingen en stichtingen actief in Berghem stimuleren en hen huisvesting bieden in en voor Berghem.
 • het verwerven van de daartoe benodigde financiële middelen door middel van:
  • donaties en vaste bijdragen;
  • subsidies/bijdragen van overheidsinstellingen en/of organen;
  • baten uit de exploitatie van het gebouw;
  • inkomsten uit bovengenoemde activiteiten;
  • schenkingen, legaten en erfstellingen;
  • alle overige bijdragen, baten en inkomsten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

De Stichting haalt haar inkomsten uit:

 • Verhuur van ruimte aan de verenigingen in Berghem.
 • Het pand wordt  gehuurd van de gemeente Oss waardoor de inkomsten van de onderhuur een inkomstenbron voor de Stichting zijn.
 • Gemeentelijke bijdragen.
 • De horeca, die een maatschappelijke functie heeft.
 • Kaartverkoop voorstellingen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit min 5 en max 8 leden en moet representatief zijn voor lokale gemeenschap. Alle leden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het toezichthoudend orgaan is de Gebruikersraad. Deze bestaat uit afgevaardigden die de besturen van de verenigingen, die gebruik maken van het pand, aanwijzen.

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting. Jaarlijks uiterlijk 3 maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op en rapporteert hiermee over de realisatie van de begroting en de financiële uitkomsten.  Eenmaal per kwartaal rapporteert de penningmeester aan het bestuur het kwartaalresultaat met vermogenspositie per het einde van het kwartaal.

Het bestuur vergadert eens per 2-4 weken en indien nodig heeft het dagelijks bestuur vaker overleg

Het bestuur beschikt over een “pool” van circa 25 vrijwilligers die inzetbaar zijn bij de activiteiten als ook een activiteitencommissie. Stichting heeft 0,8 fte in dienst zijnde een beheerder. Deze persoon draagt zorg voor de acquisitie, de verhuur van zalen, het beheer en onderhoud van het pand en onderhoudt contacten zowel intern (zoals verenigingen, vaste huurders) als extern. Het bestuur heeft contact met extern (zoals Gemeente, gemeenschapshuizen in de regio, lokale horeca).
Het gebouw biedt volop mogelijkheden, voor zowel de horeca als de Stichting zelf, tot uitbouw van de activiteiten in Berghem wat de leefbaarheid van het dorp en de continuïteit van de horeca zeer ten goede komt.

Bijgaand een overzicht van de balans en resultaten over 2016 en 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 en 2017

    2017 2016 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 95.399 113.802
VLOTTENDE ACTIVA  38.420 13.490
LIQUIDE MIDDELEN 106.180 188.255
Totaal 239.999 315.550
     
EIGEN VERMOGEN  19.563 120.176
VOORZIENING ONDERHOUD  60.000 30.000
VREEMD VERMOGEN 160.436 165.374
Totaal 239.999 315.550
     

 

Toelichting op de balans.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs en worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen komen ten laste van de resultaten van dat jaar.

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren en overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

LIQUIDE MIDDELEN
Deze post bestaat uit direct opeisbare banksaldi en de kas van de manager. 

EIGEN VERMOGEN
Deze post heeft betrekking op de investering op de vaste activa en is via subsidies en bijdragen van de diverse fondsen tot stand gekomen.

VOORZIENING ONDERHOUD
Dit jaar reserveert de Stichting om in de toekomst groot onderhoud te kunnen plegen.

VLOTTENDE PASSIVA
Dit zijn schulden op korte termijn zoals crediteuren, maar ook gereserveerd vakantiegeld en de post die aan de belasting dienst in het nieuwe jaar nog is verschuldigd.

 

BATEN EN LASTEN 2016 en 2017

  2017 2016 
BATEN  187.852 214.694
LASTEN 287.852 231.372
BIJZONDERE BATEN 0  
RESULTAAT BOEKJAAR (verlies) -100.613 -16.678
     

 

Overzicht activiteitenplan Dorpshuis De Berchplaets:

 • verhuur zalen aan verenigingen in Berghem en omstreken;
 • verhuur zalen aan bedrijven in Oss en omstreken;
 • stimuleren en faciliteren activiteiten verenigingen Berghem met grote diversiteit variërend van (live) muziek, toneel, film, kunsttentoonstellingen, literaire avonden tot sport en ontspanning en jeugdactiviteiten;
 • organiseren eigen activiteiten waaronder kerst beurs, nieuwjaarsreceptie, kerstbijeenkomst, cultuurpodium en ander muzikale activiteiten;
 • bijdrage aan gezamenlijke carnaval festiviteiten in samenwerking met Berghemse horeca, Stichting carnaval Berghem en carnavalsvereniging de Bietenbouwers;
 • opzetten samenwerkingsverbanden lokale horeca , gemeenschapshuizen directe omgeving (Berchplaets/De Pas) als ook theater (De Lievekamp);
 • zorgen voor behoud (en onderhoud) pand De Berchplaets en bijdragen aan de leefbaarheid van Berghem;
 • verzorgen van lunch- en vergaderarrangementen voor bedrijfsleven in Oss e.o.;

Voor aanvullende toelichting of vragen kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur van de Stichting de Nieuwe Berchplaets.